English | Thai

ข้อตกลงและเงื่อนไข


เพื่อให้สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นได้เผยแพร่ข่าวสารโดยเสรี
(Effective 1 June 2007)

1. สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นทุกท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข่าวสารเสรีซึ่งเกี่ยวข้องกับดีเอ็กซ์เอ็นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากดีเอ็กซ์เอ็น.

2. ดีเอ็กซ์เอ็นรับรองเฉพาะจดหมายข่าวซึ่งตีพิมพ์โดยดีเอ็กซ์เอ็นสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น.

3. การเผยแพร่จดหมายข่าวเสรีโดยสมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นเป็นเงื่อนไขส่วนบุคคลและไม่ถือว่าเป็นสิทธิหรือให้สิทธิแก่สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็น ดีเอ็กซ์เอ็นสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดและไม่จำกัด แต่เพียงผู้เดียว โดยอาจยกเลิก เพิกถอน หยุดหรือไม่อนุญาตให้เผยแพร่จดหมายข่าวเสรีของสมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นในเวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ.

4. หากสมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นต้องการเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องใดที่เกี่ยวกับดีเอ็กซ์เอ็นโดยตนเอง สมาชิกต้องส่งเอกสารฉบับร่างของข่าวสารให้กับฝ่ายบริหารดีเอ็กซ์เอ็นเพื่อให้อนุมัติ การเผยแพร่จดหมายข่าวโดยเสรีนั้นจะทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการที่ออกโดยดีเอ็กซ์เอ็น จดหมายข่าวฉบับที่ถูกตีพิมพ์จะต้องมีเนื้อหาเดียวกับฉบับที่ได้รับอนุมัติแล้ว สำเนาจดหมายข่าวเสรีฉบับท้ายสุดและตีพิมพ์แล้วต้องส่งให้กับแผนกกลุ่มข้อมูลข่าวสารของดีเอ็กซ์เอ็นไม่เกิน 1 สัปดาห์นับจากวันที่มีการตีพิมพ์แล้ว.

5. ในกรณีที่สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นได้เผยแพร่จดหมายข่าวเสรีทั้งฉบับ หรือบางส่วน โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในกรณีที่ดีเอ็กซ์เอ็นมีเหตุผลพบว่ามีข้อมูลไม่จริง ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดีเอ็กซ์เอ็นมีสิทธิเพียงผู้เดียวที่จะแก้ไขตามความจำเป็นหรือดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการระงับหรือเพิกถอนความเป็นตัวแทน.

6. สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดต่อดีเอ็กซ์เอ็นหากมีการเพิ่มเติมรายละเอียดและข้อมูล เมื่อมีการร้องขอและเห็นว่าจำเป็นได้ตลอดเวลาหรือช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด.

7. ดีเอ็กซ์เอ็น สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะถอดถอน ยกเลิกหรือหยุดการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทำไว้ได้ตลอดเวลาเมื่อมีความจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่ต้องมีเหตุผลเกี่ยวกับการนั้น ในบางสถานการณ์ จดหมายข่าวเสรีที่เกี่ยวข้องอาจต้องถูกเพิกถอนหรือถอดออก โดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรายจ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง.

8. เนื้อหาบางส่วนหรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจดหมายข่าวเสรีจำต้องส่งมอบให้ดีเอ็กซ์เอ็นเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนการตีพิมพ์.

9. ดีเอ็กซ์เอ็น สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดของจดหมายข่าวเสรี รวมถึงที่ได้รับอนุมัติและตีพิมพ์ไปก่อนนั้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ ในจดหมายข่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อนโยบาย วิธีปฏิบัติ มาตรฐานหรือแนวทางของดีเอ็กซ์เอ็น.

10. การใดๆ ที่ดีเอ็กซ์เอ็นได้ออกอนุมัติให้กับสมาชิกที่จะเผยแพร่ข่าวสารโดยเสรีอาจมีช่วงเวลาสิ้นสุด และช่วงเวลาอาจแตกต่างหรือไม่เหมือนกันสำหรับสมาชิกแต่ละท่าน หากไม่มีกำหนดสิ้นสุดระบุไว้ในหนังสืออนุญาต ให้ถือโดยอัตโนมัติว่าช่วงเวลาสิ้นสุดนั้นกำหนดไว้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ กำหนดไว้เสมอว่า สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นท่านใดต้องการจะขยายหรือต่ออายุ ช่วงเวลาสิ้นสุด จะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อดีเอ็กซ์เอ็นไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนหมดช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม ใบสมัครเพื่อต่ออายุช่วงเวลาสิ้นสุดนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากดีเอ็กซ์เอ็น ดีเอ็กซ์เอ็นมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว และอาจยกเลิกการอนุมัติหรือการอนุญาตก่อนถึงกำหนดวันสิ้นสุดช่วงเวลา เมื่อสิ้นสุดหรือถือว่าสิ้นสุดหรือถูกยกเลิกการอนุญาตไปก่อนแล้ว สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นที่เกี่ยวข้องควรรับผิดชอบและรับผิดด้วยค่าใช้จ่ายและรายจ่ายด้วยตนเอง เพื่อเพิกถอนและถอดออกจากจดหมายข่าวเสรี.

11. สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจดหมายข่าวเสรีต้องยอมรับ ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ :

i. การตัดสินของดีเอ็กซ์เอ็นถือเป็นที่สุดและถือเป็นข้อสรุป และดีเอ็กซ์เอ็นไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใดเพื่อตอบสนองต่อคำถามเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ข้ออุทธรณ์หรือจดหมายอื่นใด
ii. สมาชิกต้องรับผิดและยอมรับผลอันเกิดจากการเผยแพร่ข่าวสารจดหมายข่าวเสรี และไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ดีเอ็กซ์เอ็นไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการตีพิมพ์เหล่านั้น;
iii. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดจากการเผยแพร่ผ่านจดหมายข่าวเสรีจะไม่มีผลผูกพันใดๆกับดีเอ็กซ์เอ็น;
iv. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดเวลาในการเผยแพร่จดหมายข่าวเสรี โดยสมาชิกดีเอ็กซ์เอ็น รวมทั้งการแก้ไขเสมือนกับได้ออกโดยตรงจากดีเอ็กซ์เอ็น.

12. โลโก้ดีเอ็กซ์เอ็น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และสินทรัพย์ เครื่องบันทึก หรืออื่นๆ วีดีโอเทป อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน สื่อสิ่งพิมพ์ ที่จัดเตรียมไว้และเกี่ยวข้องกับดีเอ็กซ์เอ็นถือเป็นทรัพย์สินของดีเอ็กซ์เอ็น ไม่อนุญาตให้สมาชิกใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง เว้นแต่ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากดีเอ็กซ์เอ็น.

13. ดีเอ็กซ์เอ็น ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลา ในการแก้ไข เพิ่มเติม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเผยแพร่ข่าวสารเสรีของสมาชิกดีเอ็กซ์เอ็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและให้มีผลในทันที ซึ่งมีผลผูกพันธ์และบังคับใช้กับสมาชิกดีเอ็กซ์เอ็นทุกท่าน.

14. การอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากดีเอ็กซ์เอ็น ในการเผยแพร่ข่าวสารเสรี สมาชิกดีเอ็กซ์เอ็น ต้องยึดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดดังนี้ :

i. กฏหมาย กฏระเบียบและข้อบังคับ
ให้ยึดกฎหมายแต่ละประเทศเป็นหลัก ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ เผยแพร่ การพิมพ์ การควบคุมยาเสพติด ฯลฯ ) ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม และถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เชื่อได้ว่าจดหมายข่าวเสรีดังกล่าว ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศนั้นๆ.
ii. ผลทางการตลาด
ผลการตอบรับทางตลาดต้องได้รับการพิจารณาก่อน อย่างไรก็ตาม การตลาดจำเป็นต้องเคร่งครัดไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกระจายข้อมูล ข่าวสาร ใดๆโดยพละการ หากมีข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทเกิดขึ้นกับดีเอ็กซ์เอ็น จำเป็นต้องให้ความสำคัญตามลำดับก่อนหลัง

15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในจดหมายข่าวเสรี โดยสมาชิกดีเอ็กซ์เอ็น ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ Bahasa ภาษามาเลเซีย ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆ หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างภาษาดังกล่าว ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

โดย : ฝ่ายบริหาร ดีเอ็กซ์เอ็น

  • ติดต่อเรา

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเยี่ยมชม DXN International ( Thailand ) Co., Ltd.
    54 อาคารบีบี ชั้น 12 ห้อง 1202 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ โทรศัพท์ 0-2204-0154-8